No: 1
 2. KADEME ANTRENÖR KURSU
 Tarih: 12.06.2017 - 16.06.2017 Yer: BURSA

 No: 2
 2. KADEME ANTRENÖR KURSU
 Tarih: 09.10.2017 - 1310.2017 Yer: SAKARYA


 No: 3
 2. KADEME ANTRENÖR KURSU
 Tarih: 01.11.2017 - 05.11.2017 Yer: ESKİŞEHİR