No: 1
3. KADEME ANTRENÖR KURSU
 Tarih: 19.07.2017 - 23.07.2017 Yer: ANTALYA

 No: 2
3. KADEME ANTRENÖR KURSU
 Tarih: 13.12.2017 - 17.12.2017 Yer: ANKARA