TÜM BASKETBOL ANTRENÖRLERİ
                                           DERNEĞİ
                                                             
 
                                       ANA  TÜZÜĞÜ
 
 
 
I.BÖLÜM
 
                                               KURULUŞ HÜKÜMLERİ
 
 
A- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
 
a)     Derneğin adı:
 
Madde 1 -  Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilmiş A, B, C, D kategorisi lisansına haiz
                   antrenörler arasında mesleki dayanışmayı sağlamak amacı ile 7 Mayıs 2004 tarihinde
                   Kurulmuş ve İçişleri Bakanlığı’nın 13.07.2007 tarihli oluru ile ‘Türkiye’ ibaresinin 
                   kullanım iznini alarak ‘ TÜRKİYE BASKETBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ’ adını
                   almıştır.                    
                   Aşağıdaki maddelerde “ Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği”, “Dernek”
                    kısa adıyla  anılmıştır.
 
b)     Derneğin merkezi ve ikametgahı:
 
Madde 2-  Derneğin merkezi ve İkametgahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindedir.
 
 
B-    DERNEĞİN AMACI
 
Madde 3-  Derneğin amacı şunlardır:
             
a-     Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilmiş A, B, C, D kategorisi lisansına sahip
Antrenörleri bir araya getirerek, aralarında sosyal ve mesleki dayanışmayı sağlamak,
 
b-     Antrenörler ile Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüpler arasındaki ilişkilerde antrenörlerin temsilini sağlamak,
 
c-     Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurullarında antrenörleri temsil etmek,
 
d-     Türk Basketbolunun gelişmesi ve güçlenmesi yönündeki çalışma ve faaliyetlere antrenörlerin daha etkin bir biçimde katılımını sağlamak,
 
e-     Türk Basketbol antrenörlerini ve teknik direktörlerini bir çatı altında toplayarak, Türk
      Basketbolunun gelişmesi, güçlenmesi için zorunlu görülen davranış birliğini sağlamak,
 
f- Basketbol Antrenörlüğü mesleğini, tüm yaş kategorilerini ve teknik seviyeleri kapsayacak
     bir anlayışla ülke çapında geliştirmek,
 
g- Antreman esaslarını ve prösedürlerini, antrenörlerin teknik kapasitesini yurt çapında
    yükseltmek ve geliştirmek,
 
h- Basketbolda gelişmiş ülkelerdeki bilgileri, yayınları, üyelerine daha çabuk ve sağlıklı
    olarak ulaştırabilmek,
 
I-  Farklı seviyelerdeki antrenörler arasındaki iletişimi ve dayanışmayı gerçekleştirmek,
 
i-      Üyelerine kulüplerle ve Federasyonla ilgili yol gösterici olmak,
 
j-      Olanakları nispetinde üyelere sosyal yardımda bulunmak,
 
 
Madde 4-  Dernek amacını gerçekleştirmek için :
 
a-     Antrenörler arasında, mesleki, sosyal, kültürel iletişim ve dayanışmayı gerçekleştirir,
b-     Antrenörlere kulüpler ve TBF ile ilişkilerinde yol gösterici olur, spor üst yönetiminde yardımcı görevler almayı hedefler,
c-     Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulunda, antrenörleri temsil edecek delegeleri üyeler arasından belirler,
d-     Basketbol Sporunda gelişmiş ülkelerdeki bilgi yayın ve faaliyetleri üyelerine hızlı ve sağlıklı bir biçimde ulaştırabilmek üzere çalışmalar yapar,
e-     Üyelerine dış ülkelerde kurs ve seminerler için olanaklar hazırlar,Dallarında uzmanlaşmış yerli ve yabancı öğretim görevlilerini davet ederek seminerler
      düzenler,
f-      Yurt içinde spor üst yönetimine yardımcı görevler yapar,
g-     Teknik yayın, dergi, kitap, broşürler yayınlayarak üyelerinin mesleki bilgilerini arttırır,
h-     Her türlü bilimsel çalışmalar yapar,toplantılar düzenler, sergiler açar,
i-      Gerektiğinde personel istihdam eder,
j-      5105 sayılı kanunla kurulan özerk Basketbol Federasyonunun Genel Kurulunda antrenörlerin temsil edilmesini sağlamak amacıyla üyeler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir temsilci gönderir,
k-     İkametgah ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Taşınır ve Taşınmaz mallar üzerinde her türlü ayni hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
l-      Yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak olan basketbolla ilgili federasyon, vakıf,birlik veya benzeri kuruluşlara kurucu üye olmak, kuruluşunda görev almak vaye kurulmuş olanlara katılmak, temsilci göndermek konularında çalışmalar yapar,
m-   Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla
araştırma, inceleme, geliştirme,çalışma ve etüdleri hazırlar, hazırlatır, öneri ve dilekleri belirler ve gerekli izinleri aldıktan sonra bunları hertürlü yayın araçlarıyla yayınlayabilir,
n-     Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim kurumu, dersane, basketbol kursları ve spor okulları ve gerekli izinleri almak koşulu ile lokal kurar,
      kurs, yurt açıp işletir veya açılmış olanlara katkıda bulunur.
o-     Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, sinai ve ticari işletmeler ile ortaklıklar, vakıflar, yardımlaşma sandıkları kurar,
p-     Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri ile Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, bağış alır, bağış yapar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.
q-     Gerekli izinler alındıktan sonra, film, dia gösterisi, sergi, fuar gibi çeşitli gösteriler, kermes, balo, yemek, konferans, panel, kurs gibi faaliyetler hazırlar,  yurtiçi ve  yurtdışı  geziler düzenler ve düzenlenmiş  gezilere üyelerinin katılımı için girişimlerde bulunur,
r-       Piyango tertipler,
s-      Dernek malvarlığını değerlendirir,
r-      Üyeler arasında dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yapar, yaptırır ve dağıtır.
s-     Mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihtiyacı olan antrenörlere sosyal yardım sağlar,
t-      Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.
 
 
C-   DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ
 
Madde 5-   Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları
                   ve tabiyetleri  aşağıda gösterilmiştir:
 
                     1-  Sıtkı Önder Seden       Milli Antrenör/Spor Koordinatörü                    T.C.
                           Bahariye Şevki Bey Sok. No:25 D:4    Kadıköy-İSTANBUL
                          
                     2-  İsmail Mehmet Baturalp     Milli Antrenör                                           T.C.
                           Feneryolu Eflatun Sok.Eflatun Apt.No:8/4   Kadıköy- İSTANBUL
 
                     3-  Aydın Örs              Milli Antrenör                                                         T.C.
                           Alarko 4 Mevsim Evleri No: 16
                           Demirciköy-Sarıyer-İSTANBUL
 
                     4- Ahmet Çetin Yılmaz         Milli Antrenör                                              T.C.
                          Orhantepe Mah. Açelya Sokak No: 4   A2  Blok   Dragos-İSTANBUL
 
                          
                     5- Ercüment Sunter       Milli Antrenör                                                       T.C.
                          Kuşkondu Sokak No: 12/13                     ÇANKAYA-ANKARA
 
                     6- Mevlüt Tulga Öngören         Milli Antrenör                                          T.C.
                          Menekşe Sokak Gürgan Apt. No: 6/4      Yeşilköy-İSTANBUL
 
                     7- Halil Ergin Ataman            Milli Antrenör                                             T.C.
                          Maya Residence H Blok No: 11               Etiler-İSTANBUL
                     
                                                            II. BÖLÜM
                              
                                                ÜYELİK  HÜKÜMLERİ     
 
D-   DERNEĞE ÜYE OLMA ,  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
 
a)     Derneğe üye olma hakkı:
 
Madde 6 -  Aşağıdaki bendlerde sayılan şartları taşıyan kişiler, bir dilekçe ve ekinde belgeleri ileYönetim Kuruluna başvurlar ve örneğine uygun giriş bildirimi doldurarak üyeliğe alınmalarını isterler. Yönetim Kurulu, üyelik başvuru dilekçelerini en geç 30 gün içinde karara bağlar ve cevabı müracaatçıya yazı ile bildirir. Üyelik başvurusu reddedilme gerekçesi cevap yazısına ilave edilir.
 
Üyelik için aşağıdaki şartlar gereklidir:
 
         1- Fiil ehliyetine sahip olmak,
         2- Yüz kızartıcı bir suç ile malül olmamak,
         3- 22 Yaşını doldurmuş bulunmak,
         4- Üyelik başvurusunun yapıldığı tarihte Türkiye 1. ve 2. Erkek deplasmanlı Basketbol
              Liglerinde ve  Türkiye 1. Bayan deplasmanlı Basketbol Liginde yer alan Kulüplerde
              BaşAntrenör ve Yardımcı Antrenör  olarak çalışmak veya çalışmış olmak,
              veya Türk Milli Takımı BaşAntrenörlüğü ve Yardımcı Antrenörlüğü yapmış veya
              yapmakta olmak  veya bu tanımların dışında Lisanslı Antrenör olarak görev yapmak,
         5- Türkiye Basketbol Federasyonunun açmış olduğu antrenör kategorilerine ilişkin
              kurslardan herhangi birisini başarıyla tamamlıyarak antrenör lisansı almaya hak
              kazanmış olmak,
         6- Yurt dışında açılmış ve eşitliği Basketbol Federasyonu  ve Dernek tarafından onaylanmış
              kurslardan birisini tamamlamış olmak,
         7- Basketbol yaşamı boyunca toplam bir yıl veya daha uzun süreli disiplin cezası almamış
             olmak,
         8- Dernekler Kanununa göre, Derneğe üyelikleri izne bağlı olan kamu görevlileri  için,
              gereken izni almış olmak,
         9- Üyelik için gerekli belgelerin tamamını hazırlamış olmak.
 
b)     Üyelik türleri:
 
Madde 7-  Derneğin üç tür üyeliği vardır:
 
i)                Asil üye :  Türkiye 1. ve 2.ci Erkek deplasmanlı Basketbol Ligleri ve 1. Bayan deplasmanlı basketbol Liginde yer alan kulüplerde çalışan veya çalışmış olan BaşAntrenörler ve Yardımcı Antrenörler ve Türk Milli Takımı BaşAntrenörlüğü ve Yardımcı Antrenörlüğü yapmış veya yapmakta olan antrenörlerdir. Bu üyeler, Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan kişilerdir.
            Üyenin hakları, gereken koşulları yerine getirmek kaydı ile her  türlü göreve aday
            olma ve oy kullanmayı,  yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı,
            ödentilerini zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba
            harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilke-
            lerini kapsar.
ii)              Namzet üye :  Asil üye grubu tanımı dışında kalan lisanslı antrenörler bu kategoriye girerler. Bu gruba giren üyeler, Asil Üye kategorisine geçecek vasıfları kazandıkları zaman bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna müracaat ederler. Yönetim Kurulu kararı ile Asil üye olabilirler. Namzet üyeler, Genel Kurulda oy kullanamaz ve organlara seçilemezler fakat Genel Kurula dinleyici olarak katılabilirler. Derneğe giriş aidatı öderler fakat yıllık aidat ödemezler.
 
                     iii)       Onursal üye: Türk Basketboluna ve  Derneğe yararlı hizmetleri bulunanlardan
           Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenler, Derneğe Onursal Üye olarak kabul
           edilebilirler.  Onursal üyeler, organlara  seçilme ve seçme hakkına sahip olmazlar,
           kendilerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alınmaz. Onursal üyeler, Genel Kurul
           toplantılarına dinleyici olarak katılabilirler.
Onursal üyeler için ayrı bir üyelik defteri tutulur.
 
 
c)     Üyelerin hakları ve Üyelikten ayrılma:
 
Madde 8-  Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Dernek üyeleri,
                 eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir.Her Asil üyenin Genel Kurulda bir oy
                  hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.                                                                                       
                  Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Dernekten istifa
                  etmek isteyenler,  yazılı bir ihbarı Yönetim Kurulu’na vererek Dernek’ten
                  çıkarlar. Üyelikten ayrılanlar, ayrılma tarihine kadar olan aidat borçlarından
                  sorumludurlar. Burada itibar edilecek tarih, ayrılma dilekçesi üzerindeki tarihtir.
 
d)     Dernek’ten çıkarılma:
 
Madde 9-  Üyelik koşullarını sonradan yitirenler, veya Dernek amaçlarına aykırı hareket edenler
                  veya Derneğin onuru ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar Disiplin Kurulu kararı
                  ve Yönetim Kurulu onayı ile;
                  yüklendiği aidat borcunu vaadettiği dönemler içinde ve haklı gerekçesi olmaksızın yazılı
                  ihtarla verilen süre içinde ödemeyen üyeler,Yönetim Kurulu kararı ile,
                  Dernek’ten çıkarılırlar.
                  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uyulmaması, yöneticilerin yetki ve
                  Görevlerinin  yerine getirilmesinde güçlük çıkarılması, Dernek üyesinin, spor ahlakı ve
                  antrenörlük meslek kuralları ile bağdaşmayan faaliyet ler içerisinde bulunduğunun
                  Dernek yönetimince tesbit edilmesi halinde Disiplin Kurulu kararı ile Üyenin Dernekten
                  çıkarılmasına karar verilebilir.
                  Yönetim Kurulu, ayrıca, Dernek üyelikleri, Dernekler Kanunu ile yasaklanmış olanların      
                  üyeliklerine son verir.
                  Dernektan çıkarılmış üyenin ilk toplanacak Genel Kurulda itiraz hakkı vardır. Genel
                  Kurulda gerekirse itiraz eden de dinlenerek ivedelikle karar verilir. Genel Kurul kararı
                  kesindir.
                  Üyelikten çıkan veya çıkartılmış olanlar bir daha kayıt olmamak üzere üye kayıt
                 defterinden silinir ve Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezlar.
 
                                                       
 
 
 
                                                                 III. BÖLÜM  
                                          
                                               ORGANLAR VE GÖREVLERİ
 
 
E-    DERNEĞİN  ORGANLARI
 
Madde 10-              Derneğin organları şunlardır:
i)                Dernek Genel  Kurulu,
ii)              Yönetim Kurulu,
iii)            Denetleme Kurulu,
                    iv)        Disiplin Kurulu
 
 
  i)   Dernek Genel Kurulu
           
           aa) Kuruluşu
 
Madde  11-  Dernek Genel Kurulu, yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerden meydana gelir.
                    Onursal üyeler ve Namzet üyeler, Genel Kurul toplantısına istişari mahiyette görüşleri
                    alınmak üzere davet edilebilirler, fakat oy kullanmazlar.
 
                                bb) Toplanma zamanı
 
1)     Olağan toplantılar
 
Madde 12-   Genel Kurul, iki yılda bir,  Haziran ayı içinde, Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine
                     Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği tarih ve yerde  toplanır.
                     Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan
                     üyelerin listesini düzenler.
                     Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati,
                     yeri ve gündemi, mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya
                     çağırılır.  Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı         
                     yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk
                     toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan
                     az olamaz. Toplantının yapılacağı gün , saat ve yer ile toplantı gündemi,
                     toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük Mülki İdare
                     Amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya, katılacak üyeleri gösteren
                     liste de eklenir.
                     Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma se-
                     bepleri de  belirtilmek sureti ile, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye
                     ikinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma
                     tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
                     Üyeler ikinci toplantıya, önceki esaslara göre yeniden çağırılır ve
                     toplantı,  mahallin en büyük Mülki  Amirliğine önceki esaslara göre
                     duyurulur.  Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
                     Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından
                     bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
                     İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk
                      aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yöne-
                      tim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az
                      olamaz.
 
                                            2)  Olağanüstü Genel Kurul
 
Madde 13-  Olağanüstü  Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu
                     durumlarda,  aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca, Yönetim
                     Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır:
                     
                     i)  Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)’inin aynı konu için yapacakları
                         yazılı ve imzalı başvurusu üzerine,
                      
                     ii) Yönetim Kurulu’nun  Genel Konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy
                          çoğunluğu ile alacağı karar üzerine,
 
                    iii) Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak
                          oy birliği ile alacağı karar üzerine.
 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantılarındaki
yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.
        
            cc) Toplantının Yapılış Usulü
 
Madde 14-  Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük
                    Mülki  Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
                    Genel Kurula katılacak  üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen
                    listedeki  adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tamsayı
                    sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu
                    başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafın-
                    dan açılır.
                    Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelen-
                    mesini gerektirmez.
                    Açılıştan sonra, Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı,
                    bir Divan Başkan yardımcısı ve iki Divan sekreteri seçilir. Toplantının
                    Yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler
                    ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve bel-
                    geler Yönetim Kuruluna verilir.
                    Toplantı sonunda eski ve yeni Yönetim Kurulları arasında devir, teslim ve
                    zimmet işlemleri yapılır.
 
 
                               dd) Toplantıda görüşülecek konular
 
Madde 15-  Genel Kurul toplantısında yanlız, gündemde yer alan maddeler görüşülür.
                    Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görü-
                    şülmesi istenen konuların  da  gündeme alınması zorunludur.
    
                                
 
     ee) Karar almak için gerekli çoğunluk
 
Madde 16-  Her Asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır ve üye oyunu kendisi
                    kullanmak zorundadır. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, katılanların
                    yarıdan bir fazlasıdır.
                    Seçim ve oylamalar, Genel kurul kararı ile açık veya gizli olarak yapılabilir.Gizli seçim
                    ve oylamayı takiben açık sayım ve döküm yapılır.
            
                                  ff) Ana Tüzük değişikliği:
 
Madde 17-  Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul
                     gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği
                     üzerine gündeme alınarak Genel Kurul’ca görüşülebilir.
                    Tüzük değişikliğinin yapılması için Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda
                    hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üyeler, ikinci
                    toplantıya çağrılır. İkinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği
                    görüşülebilir. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve
                    Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
                    Tüzük değişikliğine ilişkin karar, toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.
 
                                  gg) Genel Kurul’un görev ve yetkileri:
 
Madde 18-  Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri
                    aşağıda gösterilmiştir:
 
i)                Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli  kararları almak,
 
ii)              Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçeyi, gelir ve
gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,                                                                                                            
 
                   
iii)            Çalışma dönemi, Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek
Üyeleri ile Disiplin Kurulu üyelerini seçmek,
                   
iv)             Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu
ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
 
 
v)               Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu
tasarısını görüşüp karara bağlamak,
 
vi)             Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp
karara bağlamak,
 
vii)           Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu  kararlarına
karşı yaptıkları itirazları karara bağlamak,
 
                    viii)      Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yöne-
tim Kurulu’na  yetki vermek,
 
ix)             Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için, iktisadi işletme 
veya vakıf kurulması, veya bir şirkete ortak olunması konularında
Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 
x)               Derneğin  uluslararası çalışmada bulunması, yurtdışındaki kuru-
luşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması konularında karar almak,
 
xi)             Derneğin kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da
            ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,
 
xii)           Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar
vermek,
 
xiii)         Kamu Yararına Dernek sayılma talebi doğrultusunda karar almak,
                   
                   xiv)       Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulunda antrenörleri temsil edecek
                               delegelerin seçimini yapmak veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
               
                   xv)      Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurul’da yapılması belirtilen
                                görevleri yerine getirmek.
          
 
            hh) Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
 
 
Madde 19-  Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen  yedi gün içinde, Yönetim
                    Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları’na seçilen asil ve
                    yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri
                    ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine
                    yazı ile bildirilir.
 
                                ii)    Yönetim Kurulu
 
Madde 20-    Dernek, üyeleri arasından, Genel Kurul toplantısında, iki yıl süre için,
                     gizli  oyla  seçilen yedi (7) asil üye ve beş (5)  yedek üyeden oluşan
                     Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
                      Asil Üyeler ve Yedek üyeler, ayrı ayrı listeler halinde seçime girerler. Bu durum ferdi
                     adaylıkları etkilemez.Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşalma halinde, bu
                     boşluk Genel Kurulda aldığı oy sırasına göre, yedek üyelerce doldurulur. Yedek
                     üyeler,boşalan asil üyeliğin normal hizmet süresince görev yaparlar.
                     Genel Kurul’da hazır bulunmayan üyelerin adaylığı halinde, aday olabilmeleri için,
                     yazılı muvafakatleri aranır.
                      Derneğin temsil yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, kendi üyelerinde
                      birine veya birkaçına bu yetkisini devredebilir
 
 
 
 
 
                                            aa) Yönetim Kurulu toplantı ve kararları
 
Madde 21-     Yönetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk top-
                       lantısında, Başkan ile birlikte,  Başkan Yardımcısı,  bir Sekreter ve
                       bir Sayman seçer.
                      Yönetim Kurulu, başkanın veya üyelerin çoğunluğunun çağrısı ya da
                       Denetleme Kurulu çoğunluğu kararı ile görülecek lüzum üzerine her
                       zaman ve en az ayda bir  defa kendiliğinden toplanır.
                       Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve
                       hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde
                       Başkan’ın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
                       Önceden bildirilen ve kabul edilen bir mazerete dayanmaksızın üst üste
                       üç toplantıya gelmeyen veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısın-
                       dan fazlasına mazeretli veya mazeretsiz olarak katılmayanlar, Yönetim
                       Kurulu’ndan çekilmiş sayılır ve yerine yedek üye getirilir.
                       Çağrı yapılmaksızın Yönetim Kurulu toplantısı yapılamaz.
 
                                         
                                  bb)  Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri
 
 
Madde 22-      Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
 
                        i)  Derneği temsil etmek  veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya
                             birkaçına yetki vermek,
       
                       ii)  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve
                             gelecek döneme ait Bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 
                      iii)  Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
 
                      iv)  Dernekler Kanununun, Dernek Ana Tüzüğünün ve mevzuatın ken-
                             dilerine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 
                       v)  Derneğin amacını ve bu amaç çerçevesi içindeki dilekleri yerine
                             getirmek,
 
                      vi)  Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapa-
                             cak komiteleri seçmek, denetlemek ve raporları hakkında karar al-
                             mak, uzman danışmanları ve çalışma komitelerini seçmek,
 
                     vii)  Derneğin Yönetim ve mali işlerini yönetecek personeli ve işçi-
                             leri  atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,
 
                    viii)  İktisadi işletme ve vakıf kurulmasına dair, Genel Kurul kararını uygulamak.
           
                         ix)    Mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli gördüğü konularda merkez ve şubelere
          ilişkin konularda yönetmelik ve genelge hazırlamak,
 
                      x)    Dernekler Kanunu ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile belir-
                             lenen amaç ve çalışma konularını  gerçekleştirmek;  Genel Kurul
                              kararlarını uygulamak,
 
         xi)   Dernek Tüzüğü ile Yönetmeliklerin hazırlanması ya da değiştirilmesine
    ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,
 
xii)           Üyeliğe kabul etmek, üyelikten çıkarmak, Türk Vatandaşı olmayanların Dernek
          üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki
           amirliğine bildirmek,
 
xiii)  Yıllık çalışma raporu hazırlamak, program düzenleyip uygulamak, Genel Kurulu
                                 toplantıya çağırmak, Genel Kurul ve Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu
                                 kararlarını yerine getirmek, üyelere duyurmak.
 
 
 
                     iii)  Denetleme Kurulu
 
                                   aa) Kuruluşu
 
Madde 23-  Denetleme Kurulu, üç (3) asil ve üç (3) yedek olmak üzere Genel  Kurul
                    tarafından, gizli oyla , iki yıl için seçilir.
                   
bb)   Görevleri
 
Madde 24-  Denetleme Kurulu, Derneğin iç denetimini ilgili mevzuat çerçevesinde yapar.
                    Gelir ve gider defterlerini, makbuz ve müsbit  evrak dosyalarını,  altı ayı geçmeyen
                    aralıklarla inceler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve
                    toplandığında Genel Kurul’a sunar.
 
cc)     Derneğin İç Denetim Şekli
 
Madde 25-      Derneğin İç Denetimi, üç kişilik Denetleme Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde
                   yapılır.
a-     Denetleme Kurulunun üyeleri, aralarından bir üyeyi, Dernek Yönetim Kurulunun
      gerek idari gerek mali konularda işlemlerini kontrol ile görevlendirir.
b-     Kontrol sonucunda bir aksaklık bulunursa Yönetim Kurulu yazı ile uyarılır ve
                         düzeltme istenir.
c-     Yönetim Kurulu bu uyarıyı dikkate almaz ise, Denetleme Kurulu, Genel Kurulu
      olağanüstü toplantıya çağırır.
                   
 
 
 
                       iv)   Disiplin Kurulu
 
Madde 26-  Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilen üç kişilik kuruldur.
                    Adayların ikisi, geçmişte A Milli takımının  Başantrenörü olarak görev yapmış, bir
                    tanesi ise tercihen hukukçu bir üyeden oluşan ve Genel Kurul tarafından önerilecek
                    adaylardan  seçilir.
                    Kurul kararları kesindir. Kurul verdiği kararların bir suretini ilgili şahsa , bir örneğini de
                    Yönetim kuruluna bildirir. Karar, Yönetim Kurulu’nca tekemmül ettirilir.
 
 
                                                     
 
 
 
      IV. BÖLÜM
 
                                                 MALİ  HÜKÜMLER
                                                                                                                                                                                                                                                    F-   DERNEĞİN GELİRLERİ
 
Madde 27-  Derneğin gelirleri şunlardır:
 
                  i)  Yıllık aidat: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve
                       üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan ödenti olup yılda
                       60 TL dir.
                      Giriş aidatı: Giriş aidatı olarak 50.- TL bir kereye mahsus olarak ödenir. Giriş
                      Aidatının alındığı yıl yıllık aidat alınmaz.
                
                 ii)  Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden veya
                       kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,
 
                 iii)  Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser,
                        Derneğin amaçları ile ilgili yarışma veya panayır, kermes, yemek ve
                        balolar ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
 
                 iv)   Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile, Yardım Toplama Kanunu
                        hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,
 
                  v)   Ortaklıklar ve İktisadi İşletmelerden sağlanacak gelirler,
 
                 vi)   Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,     
                
                 vii)   Diğer gelirler.
 
 
 
       G-  GELİR VE GİDERLERDE USUL
 
Madde 28-  Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile
                    yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha
                    uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile beş yıldır. Dernek
                    gelirlerinin alınmasında kullanılan alındı belgesi, Maliye Bakanlığınca
                    bastırılır. Alındı belgesinde, ödeme veya bağışta bulunanın açık kimliği
                    ve imzası bulunur.
                    Maliye Bakanlığı, yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesi-
                    ni sağlayamazsa, Dernek,  özel  olarak bastıracağı alındı belgelerini,
                    mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne onaylatarak, bağış ve aidat kabul
                    edebilir.
                    Mahallin en büyük Mülki Amirliği, bu alındı belgelerini, liste halinde
                    tutanağa bağlıyarak onaylar.
                    Bağış ve aidat toplayacak kişileri veya kişiyi, Yönetim Kurulu bir kararla
                    belirtir ve bu karar, en büyük mülki amirliğe tescil ettirilir. Yönetim Ku-
                    rulu, ancak Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bulunan bütçenin  ön-
                    gördüğü masrafları yapabilir.
                    Ödemelerde yetkili iki kişinin imzası bulunması şarttır.
                    Dernek adına bankada hesap açılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.
                    Derneğin bankadan para çekmek için yetkili iki kişinin birlikte imzası gereklidir.
 
 
 
     H-  DERNEĞİN  TUTMAKLA  YÜKÜMLÜ OLDUĞU  DEFTERLER
 
Madde 29- Dernek, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca ortaklaşa çıkarılmış Yönetmeliklerce
                  düzenlenmiş ve tutulması öngörülmüş dafterleri tutmak zorundadır. Bu defterlerin
                  Noterlikçe onaylı olması zorunludur.
 
                  
                                                        
 
  V. BÖLÜM
                    
                                                   
 
    DERNEĞİN  FESHİ
                          
    
I-                FESİH
 
Madde 30-   Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel       
                     Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Genel Kurul’a katılma              
                     hakkına sahip bulunan  üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bu-
                     lunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde
                     üyeler 13. Maddeye göre ikinci toplantıya  çağırılır.  İkinci toplantıya            
                     katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu konuşulabilir. Ancak
                     bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme
                     Kurulları  üye tamsayı toplamının iki katından az olamaz.
                     Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğun-
                     luğu ile verilmesi  zorunludur. 
                     Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin
                     en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.
 
 
Madde 31-    Derneğin feshine karar verilmesi halinde, dağıtılma, Dağıtma Kurulu
                      olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı benzer amaçlı bir
                      Vakfa  devredilir.
 
                
J- HÜKÜM EKSİKLİĞİ
 
 
Madde 32-   Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk
                     Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki
                     hükümleri uygulanır
 
               
K-  YÜRÜTME
 
Madde 33- Bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
                 
  L- GEÇİCİ MADDE  (1)
 
İlk Genel Kurul’a kadar Derneğin Geçici Yönetim Kurulu’nda aşağıdaki
üyeler görev alacaklardır:
 
 
BAŞKAN                                  :  Sıtkı Önder Seden
 
 
 
BAŞKAN YARDIMCISI       :  İsmail Mehmet Baturalp
 
 
 
SAYMAN                                 : Halil Ergin Ataman
 
 
 
GENEL SEKRETER              :  Mevlüt Tulga Öngören
 
 
 
ÜYE                                          :  Aydın Örs
 
              
  
   ÜYE                                          :  Ercüment Sunter
 
              
              
               ÜYE                                          : Ahmet  Çetin Yılmaz