HAKKIMIZDA

1- Yönetim Kurulu

2- Tüzük

3- Komiteler

YÖNETİM KURULU

Onursal Başkan – Önder Seden

Yönetim Kurulu Başkanı – Çetin Yılmaz

Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Murat Özyer Hukuk Komitesi Başkanı

Genel Sekreter – Derya Aydıner Kurumsal İlişkiler Komitesi

Sayman – Necati Güler Anadolu Komitesi Başkanı

Üye – Aydın Örs Eğitim Komitesi Başkanı

Üye – Burak Güner Basketbol Okulları Komitesi Başkanı

Üye  – Cem Akdağ WEB ve Sosyal Medya İletişimi Komitesi Başkanı

Üye – Ercüment Ülker Altyapılar Komitesi Başkanı

Üye – Ergin Ataman Dış İlişkiler ve Organizasyon Komitesi Başkanı

Üye – Fehmi Sadıkoğlu Mali İşler Komitesi Başkanı

Üye – Funda Tahmaz  Kadın A Takımları Komitesi Başkanı

Üye – Hakan Yavuz – Antrenör İlişkileri ve İletişimi Komitesi Başkan 

Üye – Orhun Ene – Projeler Komitesi Başkanı

Üye – Özlem Şencan – Kadın Altyapı Takımları Komitesi Başkanı

Üye – Ufuk Sarıca – Sponsorluk Komitesi Başkanı

Yedek Üye – Ahmet Çakı

Yedek Üye – Dr.Hakan Demir Sağlık Komitesi Başkanı

Yedek Üye – Hayri Solmaz

Yedek Üye – Mustafa Aksoy

Yedek Üye – Özlem Şencan

Yedek Üye – Selçuk Ernak

Denetleme Kurulu Asil Üye – İrge Işık

Denetleme Kurulu Asil Üye – Burak Bıyıktay

Denetleme Kurulu Asil Üye – Sedat Özyer

Denetleme Kurulu Asil Üye – Menderes Gümüşdal

Denetleme Kurulu Asil Üye – Fatih Emre Gezer

Denetleme Kurulu Yedek Üye – Demet İrtanki

Denetleme Kurulu Yedek Üye – Özlem Sadiç

Denetleme Kurulu Yedek Üye – Vedat Erman

Denetleme Kurulu Yedek Üye – Polat Kaya

Denetleme Kurulu Yedek Üye – Ozan Özdemir

Disiplin Kurulu Üye – Zafer Kalaycıoğlu Kadın Basketbolu Komitesi Başkanı

Disiplin Kurulu Üye – Gülşah Akkaya

Disiplin Kurulu Üye – Mahmut Güngör

Disiplin Kurulu Üye – Metin Ağırbaşoğlu

Disiplin Kurulu Üye – Doruk Güneş

Genel Koordinatör – Şükrü Yaravlı

Ofis Yöneticisi – Zeynep Demiray

Mali Müşavir  – İlhan Oktay

TÜZÜK

TÜRKİYE BASKETBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
I.BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ
A- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
a) Derneğin adı:
Madde 1 – Derneğin adı TÜRKİYE BASKETBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ’dir. Tüzüğün bundan sonraki bölümlerinde DERNEK olarak anılacaktır.
b) Derneğin merkezi ve ikametgâhı:
Madde 2- Derneğin merkezi ve İkametgâhı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindedir.
B- DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI
Madde 3- Derneğin amacı şunlardır:
3.1. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilmiş A, B, C, D, E kategorisi lisansına sahip Antrenörleri bir araya getirerek, aralarında sosyal ve mesleki dayanışmayı sağlamak,
3.2. Antrenörler ile Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüpler arasındaki ilişkilerde antrenörlerin temsilini sağlamak,
3.3. Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurullarında antrenörleri temsil etmek,
3.4. Türk Basketbolunun gelişmesi ve güçlenmesi yönündeki çalışma ve faaliyetlere antrenörlerin daha etkin bir biçimde katılımını sağlamak,
3.5. Türk Basketbol antrenörlerini ve teknik direktörlerini bir çatı altında toplayarak, Türk Basketbolunun gelişmesi, güçlenmesi için zorunlu görülen davranış birliğini sağlamak,
3.6. Basketbol Antrenörlüğü, tüm yaş kategorilerini ve teknik seviyeleri kapsayacak bir anlayışla ülke çapında geliştirmek, Antrenman esaslarını ve prosedürlerini, antrenörlerin teknik kapasitesini yurt çapında yükseltmek ve geliştirmek,
3.7. Basketbolda gelişmiş ülkelerdeki bilgileri, yayınları, üyelerine daha çabuk ve sağlıklı olarak ulaştırabilmek,
3.8. Farklı seviyelerdeki antrenörler arasındaki iletişimi ve dayanışmayı gerçekleştirmek,
3.9. Üyelerine kulüplerle ve Federasyonla ilgili yol gösterici olmak,
3.10. Olanakları nispetinde üyelere sosyal yardımda bulunmak,
FAALİYET ALANI
Dernek sosyal alanda ve yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
Madde 4- Dernek amacını gerçekleştirmek için:
4.1. Antrenörler arasında, mesleki, sosyal, kültürel iletişim ve dayanışmayı gerçekleştirir,
4.2. Antrenörlere kulüpler ve TBF ile ilişkilerinde yol gösterici olur, spor üst yönetiminde yardımcı görevler almayı hedefler,
4.3. Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulunda, antrenörleri temsil edecek delegeleri üyeler arasından belirler,
4.4. Basketbol Sporunda gelişmiş ülkelerdeki bilgi yayın ve faaliyetleri üyelerine hızlı ve sağlıklı bir biçimde ulaştırabilmek üzere çalışmalar yapar,
4.5. Üyelerine dış ülkelerde kurs ve seminerler için olanaklar hazırlar, Dallarında uzmanlaşmış yerli ve yabancı öğretim görevlilerini davet ederek seminerler düzenler,
4.6. Yurt içinde spor üst yönetimine yardımcı görevler yapar,
4.7. Teknik yayın, dergi, kitap, broşürler yayınlayarak üyelerinin mesleki bilgilerini arttırır,
4.8. Her türlü bilimsel çalışmalar yapar, toplantılar düzenler, sergiler açar,
4.9. Gerektiğinde personel istihdam eder,
4.10. İkametgah ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Taşınır ve Taşınmaz mallar üzerinde her türlü ayni hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
4.11. Yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak olan basketbolla ilgili federasyon, vakıf, birlik veya benzeri kuruluşlara kurucu üye olmak, kuruluşunda görev almak veya kurulmuş olanlara katılmak, temsilci göndermek konularında çalışmalar yapar,
4.12. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri hazırlar, hazırlatır, öneri ve dilekleri belirler ve gerekli izinleri aldıktan sonra bunları her türlü yayın araçlarıyla yayınlayabilir,
4.13. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim kurumu, dershane, basketbol kursları ve spor okulları ve gerekli izinleri almak koşulu ile lokal kurar, kurs, yurt açıp işletir veya açılmış olanlara katkıda bulunur.
4.14. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, sınai ve ticari işletmeler ile ortaklıklar, vakıflar, yardımlaşma sandıkları kurar,
4.15. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri ile Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, bağış alır, bağış yapar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.
4.16. Gerekli izinler alındıktan sonra, film, dia gösterisi, sergi, fuar gibi çeşitli gösteriler, kermes, balo, yemek, konferans, panel, kurs gibi faaliyetler hazırlar, yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenler ve düzenlenmiş gezilere üyelerinin katılımı için girişimlerde bulunur,
4.17. Piyango tertipler,
4.18. Dernek malvarlığını değerlendirir,
4.19. Üyeler arasında dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yapar, yaptırır ve dağıtır.
4.20. Mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihtiyacı olan antrenörlere sosyal yardım sağlar,
4.21. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.
C- DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ
Madde 5- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri aşağıda gösterilmiştir:
1- Sıtkı Önder Seden Milli Antrenör/Spor Koordinatörü T.C. Kadıköy İSTANBUL
2- İsmail Mehmet Baturalp Milli Antrenör T.C. Kadıköy İSTANBUL
3- Aydın Örs Milli Antrenör T.C. Sarıyer İSTANBUL
4- Ahmet Çetin Yılmaz Milli Antrenör T.C. Dragos İSTANBUL
5- Ercüment Sunter Milli Antrenör T.C. ÇANKAYA-ANKARA
6- Mevlüt Tulga Öngören Milli Antrenör T.C. Yeşilköy-İSTANBUL
7- Halil Ergin Ataman Milli Antrenör T.C. Etiler-İSTANBUL
II. BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ
D- DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
a) Derneğe üye olma hakkı:
Madde 6 – Aşağıdaki bentlerde sayılan şartları taşıyan kişiler, bir dilekçe ve ekinde belgeleri ile Yönetim Kuruluna başvururlar ve örneğine uygun giriş bildirimi doldurarak üyeliğe alınmalarını isterler. Yönetim Kurulu, üyelik başvuru dilekçelerini en geç 30 gün içinde karara bağlar ve cevabı müracaatçıya yazı ile bildirir.
Üyelik için aşağıdaki şartlar gereklidir:
1- Fiil ehliyetine sahip olmak,
2- Yüz kızartıcı bir suç ile malul olmamak,
3- 18 Yaşını doldurmuş bulunmak
4- Türkiye Basketbol Federasyonunun tarafından verilmiş A,B,C,D,E kategorisi lisansına sahip olmak,
5- Yurt dışında açılmış ve eşitliği Basketbol Federasyonu ve Dernek tarafından onaylanmış kurslardan birisini tamamlamış olmak,
6- Basketbol yaşamı boyunca toplam bir yıl veya daha uzun süreli disiplin cezası almamış olmak,
7- Dernekler Kanununa göre, Derneğe üyelikleri izne bağlı olan kamu görevlileri için, gereken izni almış olmak,
8- Üyelik için gerekli belgelerin tamamını hazırlamış olmak.
b) Üyelik türleri:
Madde 7- Derneğin iki tür üyeliği vardır:
1- Asil üye : Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilmiş A,B,C ve D E kategorisi antrenör sahip antrenörlerdir. Bu üyeler Dernek üyelerinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu il haklarından yaralanan kişilerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları yerine getirmek kaydı ile her türlü göreve aday olma ve oy kullanmayı, yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentilerini zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
2- Onursal üye: Türk Basketboluna ve Derneğe yararlı hizmetleri bulunanlardan Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenler, Derneğe Onursal Üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme hakkına sahip olmazlar, kendilerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alınmaz. Onursal üyeler, Genel Kurul toplantılarına dinleyici olarak katılabilirler. Onursal üyeler için ayrı bir üyelik defteri tutulur.
c) Üyelerin hakları ve Üyelikten ayrılma:
Madde 8- Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her Asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır. Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer.
Dernekten istifa etmek isteyenler, yazılı bir ihbarı Yönetim Kurulu’na vererek Dernek’ten çıkarlar.
Üyelikten ayrılanlar, ayrılma tarihine kadar olan aidat borçlarından sorumludurlar. Burada itibar edilecek tarih, ayrılma dilekçesinin tebliğ tarihidir.
d) Dernek’ten çıkarılma:
Madde 9- Üyelik koşullarını sonradan yitirenler veya Dernek amaçlarına aykırı hareket edenler veya Derneğin onuru ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar Disiplin Kurulu kararı ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelikleri sonlandırılır. Dernek üyesinin, spor ahlakı ve antrenörlük meslek kuralları ile bağdaşmayan faaliyetler içerisinde bulunduğunun Dernek yönetimince tespit edilmesi halinde Disiplin Kurulu kararı ile Üyenin Dernekten çıkarılmasına karar verilebilir. Yönetim Kurulu, ayrıca, Dernek üyelikleri, Dernekler Kanunu ile yasaklanmış olanların üyeliklerine son verir. Dernekten çıkarılmış üyenin ilk toplanacak Genel Kurulda itiraz hakkı vardır. Genel Kurulda gerekirse itiraz eden de dinlenerek ivedilikle karar verilir. Genel Kurul kararı kesindir. Üyelikten çıkan veya çıkartılmış olanlar bir daha kayıt olmamak üzere üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
III. BÖLÜM
ORGANLAR VE GÖREVLERİ
E- DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 10- Derneğin organları şunlardır:
1- Dernek Genel Kurulu,
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetleme Kurulu,
4- Disiplin Kurulu
1- DERNEK GENEL KURULU
a) Kuruluşu
Madde 11- Dernek Genel Kurulu, yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerden meydana gelir. Onursal üyeler ve Namzet üyeler, Genel Kurul toplantısına istişare mahiyette görüşleri alınmak üzere davet edilebilirler, fakat oy kullanmazlar.
b) Toplanma zamanı
1) Olağan toplantılar
Madde 12- Genel Kurul, üç yılda bir, Haziran ayı içinde, Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği tarih ve yerde toplanır. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
2) Olağanüstü Genel Kurul
Madde 13- Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır:
13.1. Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)’inin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu üzerine,
13.2. Yönetim Kurulu’nun Genel Konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar üzerine,
13.3. Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oy birliği ile alacağı karar üzerine.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.
c) Toplantının Yapılış Usulü
Madde 14- Dernek Genel Kurul toplantıları, gazetede ilan edilen veya posta yada elektronik postada belirtiler, gün , saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan yardımcısı ve iki Divan sekreteri seçilir. Toplantının Yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Toplantı sonunda eski ve yeni Yönetim Kurulları arasında devir, teslim ve zimmet işlemleri yapılır.
d) Toplantıda görüşülecek konular
Madde 15- Genel Kurul toplantısında yalnız, gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.
e) Karar almak için gerekli çoğunluk
Madde 16- Her Asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır ve üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Seçim ve oylamalar, Genel kurul kararı ile açık veya gizli olarak yapılabilir. Gizli seçim ve oylamayı takiben açık sayım ve döküm yapılır.
f) Ana Tüzük değişikliği:
Madde 17- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak Genel Kurul’ca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılması için Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üyeler, ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülebilir. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar, toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.
g) Genel Kurul’un görev ve yetkileri:
Madde 18- Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
18.1. Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
18.2. Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçeyi, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
18.3. Çalışma dönemi, Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek Üyeleri ile Disiplin Kurulu üyelerini seçmek,
18.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
18.5. Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
18.6. Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,
18.7. Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları karara bağlamak,
18.8. Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
18.9. Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için, iktisadi işletme veya vakıf kurulması veya bir şirkete ortak olunması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
18.10. Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması konularında karar almak,
18.11. Derneğin kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,
18.12. Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
18.13. Kamu Yararına Dernek sayılma talebi doğrultusunda karar almak,
18.14. Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulunda antrenörleri temsil edecek delegelerin seçimini yapmak veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
18.15. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurul’da yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.
h) Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
Madde 19- Gene] kurul seçimlerini izleyen 30 gün içeresinde yönetim kurulu başkanı tarafından demek yönetim ve denetleme kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin bildirimi Demekler İl müdürlüğüne GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİM formu ile bildirilir
2) Yönetim Kurulu
Madde 20- Derneğin en az beş yıllık üyeleri arasından genel Kurul toplantısında, Üç yıl süre için, gizli oyla seçilen on üç (13 ) asil üye ve yedi (7) yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Asil Üyeler ve Yedek üyeler, ayrı ayrı listeler halinde seçime girerler. Bu durum ferdi adaylıkları etkilemez. Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşalma halinde, bu boşluk Genel Kurulda aldığı oy sırasına göre, yedek üyelerce doldurulur. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliğin normal hizmet süresince görev yaparlar. Genel Kurul’da hazır bulunmayan üyelerin adaylığı halinde, aday olabilmeleri için, yazılı muvafakatleri aranır. Derneğin temsil yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden birine veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.
a) Yönetim Kurulu toplantı ve kararları
Madde 21- Yönetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında, Başkan ile birlikte, Başkan vekili, bir genel Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu, başkanın veya üyelerin çoğunluğunun çağrısı ya da Denetleme Kurulu çoğunluğu kararı ile görülecek lüzum üzerine her zaman toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Önceden bildirilen ve kabul edilen bir mazerete dayanmaksızın üst üste üç toplantıya gelmeyen veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına mazeretli veya mazeretsiz olarak katılmayanlar, Yönetim Kurulu’ndan çekilmiş sayılır ve yerine yedek üye getirilir. Çağrı yapılmaksızın Yönetim Kurulu toplantısı yapılamaz.
b) Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri
Madde 22- Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
22.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
22.2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait Bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
22.3. Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
22.4. Dernekler Kanununun, Dernek Ana Tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
22.5. Derneğin amacını ve bu amaç çerçevesi içindeki dilekleri yerine getirmek,
22.6. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteleri seçmek, denetlemek ve raporları hakkında karar almak, uzman danışmanları ve çalışma komitelerini seçmek,
22.7. Derneğin Yönetim ve mali işlerini yönetecek personeli ve işçileri atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,
22.8. Genel kurulun vakıf kurulmasına karar verilmesi halinde vakıf kurma işlemlerini gerçekleştirmek,
22.9. Mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli gördüğü konularda merkez ve şubelere ilişkin konularda yönetmelik ve genelge hazırlamak,
22.10. Dernekler Kanunu ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile belirlenen ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
22.11. Dernek Tüzüğü ile Yönetmeliklerin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,
22.12. Üyeliğe kabul etmek, üyelikten çıkarmak, Türk Vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
22.13. Yıllık çalışma raporu hazırlamak, program düzenleyip uygulamak, Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Genel Kurul ve Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek, üyelere duyurmak.
22.14. Derneğe gelir getirmesi amacıyla iktisadi işletme kurmak ve işletmek
3) Denetleme Kurulu
a) Kuruluşu
Madde 23- Denetleme Kurulu, derneğin en az beş yıllık üyeleri arasından genel kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedekten oluşur.
b) Görevleri
Madde 24- Denetleme Kurulu, Derneğin iç denetimini ilgili mevzuat çerçevesinde yapar. Gelir ve gider defterlerini, makbuz ve müspet evrak dosyalarını, altı ayı geçmeyen aralıklarla inceler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
c) Derneğin İç Denetim Şekli
Madde 25- Derneğin İç Denetimi, üç kişilik Denetleme Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde yapılır.
1 Denetleme Kurulunun üyeleri, aralarından bir üyeyi, Dernek Yönetim Kurulunun gerek idari gerek mali konularda işlemlerini kontrol ile görevlendirir. Kontrol sonucunda bir aksaklık bulunursa Yönetim Kurulu yazı ile uyarılır ve düzeltme istenir.
2 Yönetim Kurulu bu uyarıyı dikkate almaz ise, Denetleme Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
4) Disiplin Kurulu
Madde 26- Disiplin kurulu Genel Kurul tarafından derneğin en az beş yıllık üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için seçilen üç kişilik kuruldur. Kurul kararları kesindir. Kurul verdiği kararların bir suretini ilgili şahsa, bir örneğini de Yönetim kuruluna bildirir. Karar, Yönetim Kurulu’nca uygulanır.
F- DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 27- Derneğin gelirleri şunlardır:
27.1. Yıllık aidat: Dernek aidatı genel kurul tarafından belirlenir.
27.2. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden veya kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirler
27.3. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, Derneğin amaçları ile ilgili yarışma veya panayır, kermes, yemek ve balolar ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler
27.4. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar
27.5. Ortaklıklar ve İktisadi İşletmelerden sağlanacak gelirler
27.6. Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,
27.7. Diğer gelirler.
G- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde 28- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri İçin Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Aynî Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve
yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
H- DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER
Madde 29- Dernek, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca ortaklaşa çıkarılmış Yönetmeliklerce düzenlenmiş ve tutulması öngörülmüş defterleri tutmak zorundadır. Bu defterlerin Noterlikçe onaylı olması zorunludur.
Madde 30- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile
karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
V. BÖLÜM
DERNEĞİN FESHİ
I- FESİH
Madde 31- Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 13. Maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu konuşulabilir. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.
Madde 32- Derneğin feshine karar verilmesi halinde, dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı benzer amaçlı bir Vakfa devredilir.
J- HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 33- Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır
K- YÜRÜTME
Madde 34- Bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE (1) Dernek üyelerinin 31.12.2014 sonu itibarıyla ödenmemiş bulunan borçlarının tamamı bir kereye mahsus olarak silinmiştir.
GEÇİÇİ MADDE (2) Dernek yönetim kurulunun 31.5.2018 tarih ve 60 sayılı kararı ile üyelikten çıkartılmış bulunun 299 adet üyenin talepleri halinde 2015 ve sonrası üyelik aidat borçlarının ödemek şartıyla üyelikleri ilk kayıt oluş tarihlerinden itibaren devam eder.

KOMİTELER

Başkan – Çetin Yılmaz

Başkan Vekili – Murat Özyer

Genel Sekreter – Derya Aydıner

Başkan Danışmanı – Ekrem Memnun

Altyapılar Komitesi: Ercüment Ülker

 1. Gülşah Akkaya
 2. Cem Kulaksız
 3. Mesut Gökçe
 4. Gökhan Tokatlı
 5. Emrah Kayataş
 6. Ahmet Can Solmaz

Anadolu Komitesi: Necati Güler

 1. Banu Mursal
 2. Gediz Çizmeli
 3. Volkan Aksoy
 4. Haluk Durusoy
 5. Fahri Güler
 6. Ahmet Gürgen
 7. Hamit Kavurmacı
 8. İbrahim Aybar
 9. Eralp Karıncaoğlu
 10. Mahmut Şimşek

Basketbol Okulları Komitesi: Burak Güner

 1. Banu Mursal
 2. Selçuk Bilgiç
 3. Mesut Gökçe
 4. Mehmet Önüt
 5. Ozan Özdemir
 6. Gencer Baytimur

Dış İlişkiler ve Organizasyon Komitesi: Ergin Ataman

 1. Murat Özyer
 2. Hakan Demir
 3. Yakup Sekizkök
 4. Özlem Sadiç

Eğitim Komitesi: Aydın Örs

 1. Alaeddin Yakan
 2. Derya Özyer
 3. Metin Ağırbaşoğlu

Hukuk Komitesi: Murat Özyer

 1. Ertuğrul Erdoğan
 2. Salim Baki
 3. Burçin Çelen
 4. Levent Polat

Kadın Basketbolu Komitesi: Zafer Kalaycıoğlu

Kadın A Takımlar Komitesi: Funda Tahmaz

Kadın Altyapı Takımları Komitesi: Özlem Şencan

 1. Ayhan Avcı
 2. Esmeral Tunçluer
 3. Gülşah Kaya
 4. Marcel Mori
 5. Ender Kaya
 6. Ercan Kahraman
 7. Ahen Taner

Koç İlişkileri ve İletişimi Komitesi: Hakan Yavuz

Mali İşler Komitesi: Fehmi Sadıkoğlu – Derya Aydıner

Projeler Komitesi: Orhun Ene

 1. Burak Bıyıktay
 2. Hasan Özmeriç

Sağlık Komitesi: Dr.Hakan Demir

 1. Funda Onar
 2. Dr.Cem Gökçe
 3. Dr.Selam Gökçe
 4. Diş Hekimi Okan Çevik
 5. Dr.Alp Bayramoğlu
 6. Dr.Hakan Akyol
 7. Dr.Halil Kol

Sponsorluk Komitesi: Çetin Yılmaz – Ufuk Sarıca

WEB ve Sosyal Medya İletişimi Komitesi: Cem Akdağ

 1. Banu Özgür
 2. Erkan Kaplanoğlu
 3. Volkan Günak
 4. Fatih Emre Gezer
 5. Doruk Güneş
 6. Ahmet Can Solmaz

Sosyal Medya  – Şükrü Yaravlı, Zeynep Demiray