10–14 Yaş Arası Çocukların Basketbol Tutumlarının Değerlendirilmesi

1977 Bolu doğumlu olup, Lisans Eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi BESYO , Yüksek Lisans Eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi BESYO, Doktora Eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2002 yılından itibaren altyapıların farklı kategorilerinde antrenörlük yapmaya devam etmektedir. 

10–14 Yaş Arası Çocukların Basketbol Tutumlarının Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği

Günümüzde en çok oynanan ve izlenen spor dallarından biri olan basketbol, ülkemizde de her geçen gün popüler hale gelmektedir. Basketbol sporunun ülkemizde bütün kitlelere yayılması için Türkiye Basketbol Federasyonu ve ilgili bakanlık tarafından çeşitli organizasyonlar ve projeler yapılmaktadır. Büyük şehirlerin dışında taşrada halen istenilen düzeyde bir yapılanmanın olmadığı görülmektedir. Okullar basketbol ve diğer spor dallarının çocuklara tanıtımının ve uygulamasının yapılabileceği en iyi yerlerdir. Bu çalışmada Anadolu şehirlerinde basketbol oyununa yönelik tutumun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Sivas il merkezinde bulunan ortaokul öğrencilerinden oluşan 588 kişilik bir gruba Öncü ve ark. (2012) tarafından geliştirilen Basketbol Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda alt faktörler ve tüm ölçek toplam puanları bakımından cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı (p > 0,05), öğrencilerin basketbol eğitimi alıp almama durumlarına göre alt faktörlere ve tüm ölçek toplam puanları bakımından istatistiksel olarak fark olduğu (p < 0,05), öğrencilerin okudukları sınıf bakımından ölçek ve faktörlere göre aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı (p > 0,05), öğrencilerin bulundukları sınıflara göre basketbol tutumlarında istatistiksel olarak bir anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p > 0,05). Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında yeterli lisanslı sporcunun olmadığı, ailelerin yeterince basketbola ilgili olmadıkları, lisansı olan öğrencilerin diğerlerine göre daha ilgili oldukları, cinsiyetin ilgi ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür.

Makalenin full text içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sportsciences-ataunipress.org/en/evaluation-of-adolescent-s-basketball-attitudes-between-10-and-14-ages-the-case-of-sivas-province-13473#